bilgi@senpazar.bel.tr 0 (366) 788 1001

EMLAK VE TAHSİLAT BİRİMİ

 

Tahsilat Servisinin Yürütmekle Mükellef Olduğu İşler:

Madde 1- Tahsilat servisinin yürütmekle mükellef olduğu işler şunlardır :

A) Resim, harç, ücret ve cezalarla umumi hükümlere ve amme alacaklarının tahsil usulü hakkındaki kanuna göre kabili tahsil hale gelmiş olan belediye alacaklarını tahsil etmek,

B) Tahsile müteallik kayıtları tutmak ve tahsil olunan paraları bankaya ve banka olmayan yerlerde vezneye yatırmak,

C) Borçlu mükelleflere ait takibat dosyalarını tesis ederek, gerekli muameleleri ifa etmek,

Ç) Tahsildarlara ait tahsilatın kayıtlarını tutmak ve tahsildarların hesaplarını incelemek ve mürakabe etmek.

Tahsilat Şefi veya Memurunun Vazifeleri :

Madde 2- Tahsilat müdürü, şefi veya memuru

A) Tahakkuk servisince, tahakkuk ettirilmiş olanlarla tahakkuku tahsiline bağlı veya hükmen kabili tahsil hale gelmiş belediye gelirlerinin zamanında tahsilini ve bankaya veya vezneye teslimini temin etmek,

B) Taksit müddetleri zarfında borçlarını ödemeyen mükellefler hakkında icrai takibat yaptırmak,

C) Tahsilat teşkilatına dahil memur, katip ve tahsildarlara mevdu vazifelerin zamanında ve noksansız ifa edilip edilmediği tetkik, takip ve kontrol etmek,

Ç) Her sene Divanı Muhasebata verilecek idare hesabına ait Bütçe ve Muhasebe Usulü Talimatnamesinin 40 ncı maddesinin b fıkrasındaki cetveli zamanında tahakkuk memuru ile müştereken düzenleyip muhasibe vermek,

D) Muhasip tarafından tahsilata ait tevdi edilecek diğer işleri görmek ve tahsilata müteallik bütçenin de muamelatını takip ederek belediye alacakalarının vaktinde tahsilini temin eyliyecek tedabiri ittihaz etmekle mükelleftirler.

Tahsilat Katiplerinin Vazifeleri :

Madde 3- Tahsilat katipleri

A) Tahsili tahakkukuna bağlı bulunan belediye gelirleri için tahakkuk memurluğundan veya muhasebeden verilen tekalif bordroları muhteviyatını mükellef müfredat defterinin tahakkuk tablolarına kaydetmek ve bu bordroların birer örneğini diğer nüshası veriliş tarihini kaydeylemek suretiyle imza mukabilinde tahsildarlara vermek,

B) Tahsildarlar tarafından düzenlenmiş ve tahsil memuru veya muhasip tarafından tetkitatı yapılmış irsaliyeler muhteviyatını mükellef hesap defterine geçirmek,

C) Her mali sene sonunda numunesi veçhile devir ve bakaya cetveli tanzim etmek ve taksit müddeti içinde ödenmeyen alacakların mükelleflerini tesbit ederek tahsil memur veya muhasibe tevdi eylemek,

Ç) İcrai takibata ve tahsilat muamelatına ait dosyaları tanzim ve evrakı müsbitelerini hıfzetmek ve tahsilat muamelatına müteallik verilecek diğer işleri görmek ile mükelleftirler.

Tahsildarın Vazifeleri :

Madde 4- Tahsildarlar

A) Tahsilat servisince kendilerine verilmiş olan tahsili tahakkukuna bağlı belediye alacaklarını tayin edileni taksit müddetleri içinde ve tahakkuku tahsiline bağlı belediye gelirlerini zamanında tahsil ve mukabilinde mükelleflere tahsildar makbuzu vermek,

B) Tahsili tahakkukuna bağlı gelirleri takip ve defterine kayıtlarını icra etmek ve tahsilat yapıldıkça kayıtları kapamak,

C) Borçlarını taksit müddetleri içinde ödemeyen mükellefler hakkında Amme alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanunun 51 inci maddesi gereğince gecikme zammı tesbit ve tahsil etmek ve mezkur kanuna göre icrai takibatı icabettiren mükellefler hakkında da tahsilat servisine veya muhasebeye bilgi vermek,

Ç) Tahsilatı bu Talimatname ile tesbit edilen esaslar dairesinde bankaya veya vezneye makbuz mukabilinde teslim eylemek,

D) Diğer belediyelerce tahsili bildirilen ve mıntıkalarında ikamet eden mükelleflerin borçlarını makbuz mukabilinde tahsil etmek,

E) Bu Talimatname ile tahsildarlara mevdu bulunduğuna işaret olunan diğer vazifeleri ifa ile mükelleftirler.